Artykuły

Gospodarka Dobra Wspólnego

W roku 2013 pojawiły się w naszym kraju informacje o realizowanym projekcie który w tłumaczniu najbardziej zbliżonym można by określić jako Gospodarka Dobra Wspólnego, której pewne podstawy i zasady przedstawił Christian Felber w przetłumaczonej książce „Gospodarka Dobra Wspólnego”. Pozycja ta ukazała się dzięki staraniom Stowarzyszenia „Rytm Ziemi”, które było inicjatorem i jedną z pierwszysch organizacji poza rządowych które zaczeły promować tą idee w Polsce.

Christian Frlber przedstawił zarys zmian systemu gospodarczego który w jego koncepcjipowinien dokonać się aby wrócić do systemu gospodarczego opartego na najwyższych wartościach jakim powinno być Dobro Wspólne.

Obecny system gospodarczy i jego efekty są na tyle znane, że kolejne zdania krytyki nic nie wniosą, niemniej pewne radykalne wypaczenia i fundamentalne działania wypadało by przytoczyć, aby zrozumieć że jest to coś niezgodnego i nie przystającego do człowieczeństwa jakie powinno charakteryzować rozwinięte społeczności ludzkie.

Obecny system kontroli umysłów, oparty na idoktrynacji edukacyjnej, medialnej i informacyjnej wtłacza nam pozytywne elementy konsumpcjonizmu, priorytetów wartości, wiedzy historycznej kreując nieprawdziwy i wypaczony świat, który w wyniku tych powolnych oddziałowywań zaczynamy akceptować jako „normalność”.

Prawie nikt nie zadaje sobie pytań na temat roli państwa wobec społeczeństwa, celów działania rządów, korporacyjnych molochów i naszej roli jako członków społeczeństwa w tym systemie.

Bo czy urodziliśmy się po to aby generować jak największe wskaźniki PKB, tworzyć zyski korporacji, działać jak roboty i zombi w obecnych pseudo liberalnych, kapitalistycznych systemach gospodarczych ustawionych tylko na zysk?

Przecież pierwotnie budując struktury plemienne nie robiliśmy tego z takich powodów, ale po to by zapewnić bezpieczeństwo, przetrwanie i zadowolenie wszystkich członków społeczności lokalnej. Czy nie powinniśmy powrócić do tych trendów i działań?

Jaka powinna być rola państwa i gospodarki wobec obywatela, czy ważniejsze są wskaźniki ekonomiczne, czy szczęście i zadowolenie tworzącego system gospodarczy obywatela?

Christian Felber przedstawia projekt działań w ramach zmian systemu gospodarczego które można sprecyzować według przedstawionych poniżej zasad.

„Zasady Gospodarki Dobra Wspólnego to międzynarodowy program gospodarczy, który przyniesie zmiany na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i społecznej.
Na poziomie gospodarczym, GDW stawia na Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Na najwyższym miejscu umieszcza wartości, jak godność człowieka, solidarność, ochronęśrodowiska i zabezpieczenia socjalne. Pieniądz ma być tylko środkiem, a nie celem. W miejsce konkurencji, GDW preferuje współpracę. W miejsce stale rosnących zysków globalnych koncernów i nieetycznych przedsiębiorców, ich ograniczanie i sprawiedliwy podział dochodów.

Na poziomie politycznym, nadrzędnym celem Gospodarki Dobra Wspólnego jest
wprowadzenie zmian w polskim i europejskim ustawodawstwie, na rzecz poprawy jakości życia wszystkich ludzi oraz wprowadzenie systemu gospodarki, bazującej na szacunku do natury i jej surowców, ochronie lokalnego rynku pracy i samorządowemu administrowaniu regionów

w imię wspólnego dobra mieszkańców. Na poziomie społecznym, ruch na rzecz GDW ma na celu podniesienie świadomości na temat konieczności zmiany systemu, w oparciu o wspólne, wzajemnie wspierane działania jak największej grupy ludzi.
Siłę GDW stanowi konkretny program, wdrażany lokalnie, w przedsiębiorstwach i gminach.
Za pomocą własnych instrumentów, jakimi są Bilans GDW i Audyt GDW, przedsiębiorstwarozwijają własną działalność gospodarczą, opartą na solidarności i innych ww. wartościach.Pionierskie przedsiębiorstwa pokazują za pomocą Bilansu i Sprawozdania GDW swoje osiągnięcia i działania, w których liczą się nie kapitał lecz pracownicy, etyczny i ekologiczny produkt oraz wspólne dobro własnego regionu.
Gminy i Regiony, które zadecydują o wdrażaniu na swoim terenie założeń GDW,
opracowują wspólnie z mieszkańcami „Komunalny Indeks GDW“, będący indeksem jakościżycia w Gminie lub Regionie.

Obowiązkiem Rady Gminy jest dbałość o interesy swoich mieszkańców oraz respektowanie ich potrzeb i oczekiwań. To dotyczy każdej dziedziny życia. Szkolnictwa, służby zdrowia, regionalnej polityki zatrudnienia, polityki wszechstronnego wspierania regionalnej działalności gospodarczej, rzemiosła, usług, handlu i rolnictwa, z gwarancją odbioru ich płodów lub przetworów i zapewnieniem zbytu. Cele te gminy i regiony realizują w ścisłej współpracy z Samorządami Gospodarczymi.
Każdy obywatel ma prawo do życia w godności i dobrostanie. To stawia sobie za celGospodarka Dobra Wspólnego.”

Zasady te są proste i czytelne. Ich sukcesywne wprowadzanie i dostosowywanie do obecnych zasad gospodarczych nie musi być rewolucyjne, ale spokojne i stopniowe. Ważne aby zasady te były fundamentem, podstawą opracowywanych aktów prawnych regulującym zasady działania gospodarki.

Przecież zasady te możemy w wielu przypadkach realizować sami, na własnym lokalnym wycinku istnienia jako poszczególne elementy systemu gospodarczego. Wystarczy kierować się w życiu tymi zasadami, aby samemu dołożyć cegiełkę z której kiedyś wspólnie zbudujemy nową rzeczywistość.

Książka „Gospodarka Dobra Wspólnego” przedstawia działania realizowane w wielu krajach Europy, gdzie program ten oddolnie stara się wdrożyć wiele organizacji społecznych i gospodarczych. Nie jest to sztywny program, ani narzucający wszystkim sztywne ramy, niemniej mamy do dyspozycji system który realnie działa i jest praktycznie realizowany.

Zasady tego programu spotykają się z bardzo dużym i pozytywnym zainteresowaniem wielu osób którzy widzą w nim jedną z najlepszych alternatyw dla naszej obecnej rzeczywistości.